-

Ko ho ʻaté, ko hoʻo moʻui lelei´

Ko e ‘uhinga ʻoku mahuʻinga ai ho ʻaté

Meimei ko e meʻa kotoa pē ʻoku ke kai mo inu ʻoku fou atu ia ʻi ho ʻaté. Naʻa mo e ngaahi kemikale ʻoku lave ki ho kili´ mo e ngaahi me’a kona ʻoku ke mānava’aki´ ‘oku fou ʻi ho ʻaté.
ʻOku lahi ‘a e ngaahi ngāue mahuʻinga ho ʻaté ke tauhi ho sinó ke ngāue ʻi hono lelei tahá. ʻOku kau ʻi he ngaahi ngāue mahuʻinga ko ʻeni´ ʻa hono toʻo ‘o e ngaahi kona mei ho sinó pea liliu e ngaahi me’a mahu’inga mei he meʻakai´ ki he ivi. Kaekehe, ʻikai ‘e lava ʻe ha ʻate kuo maumau ʻo fakalelei fai ʻa e ngaahi ngāue ko ʻeni´, ko ia ʻoku mahuʻinga ke tauhi ho ʻaté ke moʻui lelei.

Ngaahi moʻoniʻi meʻa ‘o e ʻaté

 • ʻōkani lahi taha ia ʻi loto ‘i he sinó
 • ʻi he tafaʻaki toʻomataʻu ho sinó,
  ʻi mui ʻi ho ngaahi hui vakavaká
 • lava ke fakaleleiʻi pē ‘e ia ia mo faʻu e tīsiu fo’ou mo’ui lelei ‘o e ʻaté
 • veteki hifo ʻe he ngaahi selo ‘o e ʻaté ’a e ngakó pea fakatupu ivi
 • ko e toto lita ‘e 1.5 ‘oku tafe ʻi ho
  ʻaté ʻi he miniti kotoa pē

ʻE lava ke uesia ʻe he mahaki ʻaté ha taha pē

ʻOku lahi ha ngaahi mahaki ʻate te ne lava ʻo uesia ʻa e kakai lalahi´ mo e fānaú fakatouʻosi. Ko kinautolu ko ia ʻoku tuʻu fakatuʻutāmaki ki ha maumau ‘a e ʻaté ’oku kau ai ʻa e kakai ʻoku:

 • nau fu’u mamafa pe fu’u sisino pea ngako honau ʻaté
 • fuʻu lahi e inu kava mālohi´
 • ʻi ai hanau mahaki vailasi ‘oku ‘ikai ‘ilo’i pe ‘ikai faito’o hangē ko e ‘ate pupula B pe ‘ate pupula C
 • ʻi ai ha palopalema ʻi heʻenau tu’unga maluʻi fakaēsino´ ‘o fakaiku ma’u he mahaki ʻate’
 • ʻoku faʻeleʻi mai mo e mahaki ʻate

Ko e hā ʻa e Hepataitisi?

ʻOku ʻuhinga ʻa e Hepataitisi ki he pupula ʻo e ʻaté. ʻE lava he taimi ‘e ni’ihi ke fakalahi pe fufula ha ʻate pupula. ʻE ala kau ʻi he ngaahi tupuʻanga ʻo e ʻate pupulá ʻa e vailasi hangē ko e ‘ate pupula B pe ‘ate pupula C, ‘olokaholo, faitoʻo konatapu, pe ngako. Taimi ʻe niʻihi ʻe ala ‘i ai hano fakatahaʻi ʻo e ngaahi tupuʻanga ko ʻení.

Siofi ha ngaahi fakaʻilonga

ʻE lava ke hokohoko atu pē ‘a e ngāue ha ʻate kuo maumau, ʻi ha vahaʻataimi lōloa, ʻo ʻikai ‘asi ha ngaahi fakaʻilonga ‘o ha mahaki pe ngaahi fakaʻilonga ʻo ha maumau. Ko hono moʻoni´, ʻoku ʻi ai ha ngaahi fakaʻilonga ʻe niʻihi ʻo e mahaki ʻaté ʻe lava pē ke ‘ikai fakatokangaʻi koeʻuhi´ he ʻoku nau hangē pē ha ngaahi mahaki fakalukufuá. Ko e ngāue malu tahá ke talanoa mo hoʻo Toketaá (GP), Tokotaha Mataotao Fakafaitoʻó, Neesi Toketaá (NP) pe Neesi ʻAté kapau ʻoku ke hohaʻa ki ha taha ʻo e ngaahi fakaʻilonga ko ʻeni´:


 • ongoʻi ‘ikai ke sai pea helaʻia he taimi kotoa pē
 • ongo’i mamahi pe langa ʻi he ʻaté pe ‘ēlia fakalukufua ‘o e keté
 • velia ʻi he sinó kotoa, tautautefito ʻi he poʻuli´
 • pupula ʻa e tungaʻi vaʻé
 • engeenga (kili lanu engeenga mo e mata)
 • ngali kehe pe hokohoko e lanu fakapoʻuli ʻa e tu’uofi´
 • kakapu e ʻutó pe ongoʻi taʻemahino.

‘Ai ke sivi ho ʻaté

Ko e vaveange hoʻo faito’o ʻa e tupuʻanga ʻo e maumau ‘a e ‘até, ko e leleiange ia ho faingamālie ke fakaleleiʻi e moʻui lelei ho ʻaté. Kole ki hoʻo GP ke sivi ho ʻaté kapau ʻoku ke hohaʻa.

Ko e hā ʻa e sivi ʻate?

ʻOku faʻa fakahoko hono sivi e ʻate’, ʻaki ha ngaahi sivi toto ʻoku ne fakafuofuaʻi e lelei e ngāue ho ʻaté. ʻOku tokoni ʻa e ngaahi olá ki hoʻo GP ke fili ha ngaahi sivi kehe ke fai. ʻOku kau ʻi he ngaahi sivi ko ʻeni´ ʻa e:

Faka’ata-peauongo ‘o e ‘Até/keté

 • ʻomi ai kiate kitautolu ha fakamatala fekauʻaki mo e ʻaté pea tokoni ke talamai pe ʻoku sai pē ʻa e ʻaté, pe ʻoku fiemaʻu ke toe hokohoko atu pe hono fakahoko e ngaahi fakatotolo’.
 • Ko e totongi ʻo ha Faka’ata-peauongo ‘o e ‘Até/Keté ’oku fua ia ‘e he Polokalama Ngaahi Monūʻia Medicare (MBS). ʻE totongi fakafoki atu ʻa e totongi kakato ʻo e ngāué kapau ‘oku ke maʻu ha kaati Medicare.

FibroScan

 • ko ha fakaʻata-peauongo makehe ʻoku ne fakafuofuaʻi ‘a e patepate ʻi ho ʻaté.
 • ʻE lava ke maʻu ha FibroScan ta’etotongi ʻo fakafou ʻi he ngaahi kiliniki fakapule’anga ki he Mahaki ‘Ate’ ‘i ha’ate ‘a’ahi ki ai. ʻE ala ‘eke totongi ‘e he ngaahi kiliniki palaiveiti´ ki he FibroScan pea ‘oku ‘IKAI HA KONGA TOTONGI FAKAFOKI ‘i he Medicare.

Ngaahi tokoni fakapotopoto ki he nofo malú

Tokangaʻi hoʻo ngaahi faitoʻó

‘Ai pē ʻa e (ngaahi) faitoʻo ʻoku tu’utu’uni atu ʻe hoʻo GP, Sipesolisi Fkafaitoʻo, Neesi Toketā pe Toketā Fakaʻatamai. ʻOua naʻa laka hake ʻi he lahi kuo tu’utu’uni´. Fakaʻehiʻehi mei hono tuifio ʻo e ngaahi faitoʻo kuo tu’utu’uni´ mo e kava mālohi´ mo e/pe ngaahi meʻa taʻefakalaó. ʻE lava ke kona ki ho ‘até ha ngaahi faitoʻo ʻe niʻihi ʻi ha tousi maʻolunga (hangē ko e paracetamol).

Fakangatangata pe taʻofi hono ngāue’aki ʻo e kava mālohi´

Ko e siʻisiʻiange hoʻo inú, ko e holoki hifo ia hoʻo tu’ulaveangofua ki he fakatuʻutāmaki mei he kava mālohi´.

Fakaʻehiʻehi mei he ifi tapaká pe maliuaná pe ngaahi faitoʻo konatapu kehé.

ʻE lava ke uesia ho ʻaté ʻe he ngaahi kona mo e ngaahi kemikale ʻoku ʻi he kohu’i sikaleti´. ʻE ala fakalahi ʻe he tousi maʻolunga ‘o e cannabis ʻa e patepate a ‘e ʻaté. ʻOku ʻi ai ha fakatuʻtāmaki hono fakatupu ʻo e kanisā ʻaté kapau ‘oku ke ngāue’aki ʻa e tapaká pe cannabis.

Fakaʻaongaʻi ha founga huhu ʻoku malu

Ngāue’aki haʻo meʻangāue huhu ma’a pē ʻaʻau. Kapau ʻoku malava, ʻalu ki ha loki huhu ‘oku tokangaʻi. ʻOua ‘aupito naʻa ke teitei fevahevahe’aki meʻangaue huhu.

Tokanga ʻi he ngaahi tā-tataú mo e fakaavaava ʻo e sinó

Fili ha sitiutiō ʻoku muimui ki he ngaahi fakahinohino ki he Fakaʻehiʻehi mei he Pihiá, ngāue’aki ʻa e ngaahi hui ‘oku ngāue tu’o taha ‘aki peé mo e ngaahi vaitohi kuo ‘osi fakama’a.

Ngaueʻaki ‘a e tō’onga fakamali (sex) ʻoku malú

Ngāue’aki ha ngaahi me’a malu’i (condoms) lolotonga ‘a e tō’onga fakamali ‘i he fakafefiné, ngutú, mo e mui´. ʻE maluʻi heni koe mei hono maʻu ha mahaki vailasi ʻoku fakafou ʻi he huhu’a mei he feohi fakamali (sexual) fakasekisualé pe ʻi he totó.

Ngāue’aki ‘a e haisini fakatautaha ‘oku lelei´

ʻOku ʻikai totonu ke fevahevahe’aki ʻa e ngaahi meʻa ʻe ala maʻu ai ha faka’ilonga ʻo ha toto (polosi fulunifo, tele). Li’aki e ngaahi meʻa ‘oku ‘asi ‘enau pani totó ‘i ha kofukofu ‘oku fakamaʻu pea fa’o ʻi he pini´.

Ngaahi palani fefonongaʻaki´

Ko e fefononga’aki ʻi he ngaahi fonua ʻe niʻihi te ne ʻai koe ke toe lahiange ʻa e tuʻunga fakatuʻutāmaki ʻo e ‘ate pupula A. Talanoa ki hoʻo GP fekauʻaki mo e ngaahi huhu maluʻi´, pea ngāue’aki ʻa e hina vai pe vai kuo ‘osi haká lolotonga hoʻo fonongá.

ʻOku fakakulukiaʻi ʻe he kava mālohi´ ho ʻaté
Ke fakasiʻisiʻi ʻa e fakatuʻutāmaki ʻo e maumau mei he mahaki pe lavea fekauʻaki mo e kava mālohi´, ʻoku totonu ke ʻoua naʻa inu ʻe he kakai tangata mo fefine moʻui lelei´ ha inu angamaheni ʻe 10 ʻi he uike pea ʻoua naʻa laka hake ʻi he ngaahi inu angamaheni ‘e 4 ʻi ha fa’ahinga ʻaho pē ʻe taha. Ko e inu angamaheni ʻe tahá ko e 285mls ʻo e pia mālohi kakato (4.9% alc/vol). ko e siʻisiʻiange hoʻo inú, ko e holoki hifo ia ʻo e fakatuʻutāmaki ʻo e maumau fekau’aki mo e kava mālohi´. (NHMRC ، 2020).

Ngaahi tuʻunga ʻo e mahaki ʻaté

ʻOku lahi ‘a e faʻahinga mahaki ʻate te ne lava ʻo fakatupu ha maumau fakautuutu ki he ngaahi selo ho ʻaté. ʻI he taimi ʻoku ʻilo vave ai ʻa e mahaki ʻaté, ʻe lava pē ke faito’o vave. ʻE lava ke iku ʻa e mahaki ʻate ta’e faitoʻó ki ha ʻate ‘oku ‘ikai ngāue lelei pe ko ha ‘ate ‘oku ‘ikai toe ngāue. ʻOku kehekehe pē ʻa e fakautuutu ʻa e mahaki ʻaté ʻo makatuʻunga ʻi he tupu’angá. ʻE ala kaunga ʻa e pupula ʻi he ʻaté ki hono faʻu ʻo ha tīsiu patepate (fibrosis). ʻE ala fakatupu ʻe he pupula hokohokó ha patepate lahi ‘i he tīsiu ʻo e ʻaté (cirrhosis). Ko e ʻi ai ʻa e cirrhosis ʻoku ne fakalahi ‘e ia ʻa e fakatuʻutāmaki ʻo hono fakatupu ʻo e ʻate kanisaá pea ʻe lava ke iku ia ki he ʻikai ke ngāue ‘a e ʻaté.

Pupulá

‘E ala fakatupu ia ʻe ha mahaki vailasi, kava mālohi, ngaahi palopalema ʻi hoʻo founga malu’i´ , ngaahi kona, ngako, pe ko hano fakatahaʻi ʻo e ngaahi meʻa ni. Ko hono toʻo pe faito’o ʻo e tupu’angá ‘e angamaheni ke iku ki he mole atu ‘a e mahaki´.

Fibrosis

Ko hono faʻu ʻo e patepate ʻi he tīsiu ‘o e ʻaté. ʻE lava ke fakaakeake mo moʻui ʻa e tīsiu ‘o e ʻate ʻoku ki’i patepaté.

Cirrhosis

Ko e fakafefeka (cirrhosis) ‘a e ʻaté ko ‘ene a’u ia ki ha tuʻunga kuo ‘ikai toe malava he ‘ate’ ‘o liliu fakafoki he kuo fetongi ʻaupito ai ʻa e tīsiu moʻui lelei ‘o e ‘até ʻe he patepaté. Ko e ‘ate cirrhosis ‘oku fefeka, fetengetenga’i, pea ʻoku faʻa mingi hono lahi´. ʻOku faʻa uesia lahi ʻa e ngāue ‘a e ʻaté. ʻE lava ʻe he faitoʻó ʻo taʻofi ʻa e hōloa ‘a e ‘até, maluʻi ha faʻahinga tīsiu ‘o e ʻaté ʻoku kei moʻui lelei pea toe fakafoki ha ni’ihi ‘o e ngaahi ngāue ‘a e ʻaté. ʻOku fetō’aki ʻa e ngaue ‘a e ʻaté ʻi he cirrhosis.

Kanisā ʻaté

‘Oku fakalahi ʻe he cirrhosis ʻo e ʻaté ʻa hoʻo tuʻu fakatuʻutāmaki ki hono fakatupu ʻo e kanisā ʻaté. ʻE lava ke ola lelei hono faito’o ‘o e kanisā ʻaté ʻo kapau ʻe ʻiloʻi vave. Kapau ʻe tuku ta’e faitoʻo, ʻe lava ke iku e kanisā ʻaté ki he ‘ikai ke ngāue ‘a e ʻaté.

ʻIkai ngāue ‘a e ʻaté

Ko e ‘ikai ngāue ‘a e ʻaté ko e taimi ia ʻoku tu’u ai e ngāue ʻa e ʻaté. Ko ha tuʻunga fakatuʻutāmaki ʻeni ki he moʻui´ pea ʻoku fiemaʻu ha tokoni fakafaitoʻo fakavavevave. ‘E ala fiemaʻu ʻe ha kakai ʻe niʻihi ha tafa fetongi ʻate.

Talanoa fekauʻaki mo e ngaahi meʻa ʻokú ke hohaʻa ki ai´

Kapau ʻoku ʻi ai haʻo fa’ahinga hohaʻa fekauʻaki mo e ʻaté, kātaki ʻo talanoa mo hoʻo GP pe Neesi Toketaá (NP). ʻE lava ke ʻota ʻe hoʻo kautaha ki he tauhi-moʻuilelei´ ha ngaahi sivi ke vakaiʻi e ngāue ho ʻaté. ʻE ala tu’utu’uni atu ha (ngaahi) faitoʻo ʻo makatuʻunga ʻi he ola ho ngaahi sivi´. Ko e lahi taha ʻo e ngaahi faitoʻó ʻoku fua ia ʻe he Polokalama ʻo e Ngaahi Monūʻia Fakahu’ivai´ (PBS). Ko e lahi taha ‘o e ngaahi fakatotolo faka-faka’atá hangē ko e fakaʻata-peauongo ‘o e ʻaté ʻoku fua ia ʻe he Polokalama ʻo e Ngaahi Monūʻia Medsicare (MBS). ʻE lava foki ke ʻave koe ʻe hoʻo GP pe NP ki ha Tokotaha Mataotao ki he ‘Até.

Feinga ke talanoa ki ho ngaahi kaungāmeʻá mo e fāmili´ ke maʻu ha poupou fakapotopoto mo fakaeloto. Te ke lava foki ʻo talanoa ki ha kau ngāue kehe ki he tauhimoʻuilelei´ – kau ai e kau neesi´, kau fale’i´, kau faifakamalohisinó, kau huʻivai´, pe kau fale’i ki he meʻatokoni´.

ʻOku fakahoko ʻe he tokoni´ ha faikehekehe lahi

Te ke lava ʻo ongoʻi tuenoa, pea ʻe lava ʻe he faitoʻó ʻo ʻai koe ke ke ongoʻi helaʻia mo tuʻu laveangofua ko ia ai ʻoku mātu’aki lelei ʻaupito ʻa e poupou fakaelotó.
– Grenville, taʻu 56

ʻOku fakahoko ʻe he kau ngāue ki he moʻui lelei´ ha faikehekehe

ʻOku ʻi heʻenau tōʻonga fakakaukaú. Kapau ʻoku ʻi ai haʻaku puke, ʻoku ou fiema’u ke u ʻalu pea ke fanongoa pea ke mahino’i.
– James, taʻu 56

Ko hono tauhi ke moʻui lelei ho ‘até

Ko e liverWELL app ko ha polokalama ‘oku faingofua-ke-ngāue’aki ia ʻi he telefoni toʻotoʻó ʻoku tokoni atu ke ke tokangaʻi ‘a e moʻui lelei ho ʻaté. ʻOku lahi hono ngaahi meʻangāue mo e fanga kiʻi tokoni ke tokoni ʻi hono tauhi ho ʻaté ke moʻui lelei ʻo kau ai ʻa e:

 • Fokotuʻu ha ngaahi fakamanatu ʻo e faitoʻó
 • Fakataimi-tēpileʻi e ngaahi ʻapoinimeni´
 • Lekooti & muimuiʻi e ngaahi ola ʻo e sivi´
 • Tauhi ha fanga kiʻi fakamatala.

Te ke lava ʻo maʻu ha fakamatala fakamuimuitaha fekauʻaki mo e moʻui lelei ’a e ʻaté ʻi he app LiverWELL hangē ko e kai moʻui lelei, ‘ai ke ngaungaue, ongoʻi lelei mo ‘ilo’i ‘a e inú.

Kumi tokoni´

www.cancervic.org.au
www.quit.org.au
www.betterhealth.vic.gov.au

’Īmeili mai kiate kimautolu ‘i he info@liverwell.org.au
Tā ki he LiverLine: 1800 703 003

ʻOku natula fakalūkufua ʻa e fakamatala ni pea ʻoku ʻikai fakataumuʻa ia ko ha faleʻi fakafaitoʻo. Feongoongoi mo ha tokotaha palofesinale fakafaitoʻo ke maʻu ha fakamatala lahiange.

LiverWELL acknowledges the support of the Victorian Government.
We welcome people from all cultures, nationalities and religions. Being inclusive and providing equitable services is our commitment.

ABN 48 656 812 701

We acknowledge the traditional owners of the lands where we work - the lands of the Woi-Wurrung Wurundjeri people of the Kulin Nations. We express our gratitude to them for their continued care and curation of these lands and waters. We pay our respects to Elders past and present.

LiverWELL observes and honours the Kulin Nation's intrinsic connection to land, sky and water, and the creator Bunjil. LiverWELL is committed to being led and informed by Aboriginal and Torres Strait Islanders on bridging health outcomes for communities and improving liver health.